null

Domy Pomocy Społecznej

Zbliżenie na dłonie seniorki położone jedna na drugiej na kolanach, na nich dłoń drugiej osoby ujmująca je w uścicsku.

Z usług Domów Opieki Społecznej (DPS) skorzystać mogą osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Takie, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Na terenie Warszawy funkcjonuje obecnie 19 DPS-ów prowadzonych przez lub na zlecenie m.st. Warszawy, w tym:

 • 7 domów dla osób w podeszłym wieku,
 • 7 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych,
 • 4 domy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dla dorosłych i dla dzieci),
 • 1 dom dla osób przewlekle chorych psychicznie.

Bezpośrednią pieczę nad placówkami sprawuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR). Pełny wykaz DPS-ów ze wskazaniem dzielnic znajdziesz na końcu artykułu.

Zasady kierowania do DPS

 1. Złożenie wniosku o skierowanie do DPS-u w ośrodku pomocy społecznej zlokalizowanym w dzielnicy, w której mieszka osoba wnioskująca lub jej opiekun prawny.
 2. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy z Wnioskującym lub jego opiekunem prawnym w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania wniosku. Wywiad służy ustaleniu sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i mieszkaniowej osoby ubiegającej się o miejsce w DPS-ie. Zostaną także przeprowadzone wywiady środowiskowe z krewnymi w celu ustalenia wysokości ich opłaty za pobyt członka rodziny w DPS.
 3. Po zebraniu dokumentacji sprawa przekazana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wyda decyzję administracyjną o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej.

Koszt utrzymania w DPS

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej. Zobowiązani do ponoszenia opłat są w kolejności:

 • mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy (z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu);
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi;
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Osoby posiadające uprawnienia Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z art. 64b ustawy o pomocy społecznej, są zwolnione z ponoszenia ustalonej opłaty w wysokości 70% świadczenia.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez m.st. Warszawa oraz na jego zlecenie w 2022 roku został ogłoszony 18.03.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, pozycja 3163 (zobacz załącznik).

Załączniki:

Zbliżenie na dłonie seniorki położone jedna na drugiej na kolanach, na nich dłoń drugiej osoby ujmująca je w uścicsku.

Z usług Domów Opieki Społecznej (DPS) skorzystać mogą osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Takie, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Na terenie Warszawy funkcjonuje obecnie 19 DPS-ów prowadzonych przez lub na zlecenie m.st. Warszawy, w tym:

 • 7 domów dla osób w podeszłym wieku,
 • 7 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych,
 • 4 domy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dla dorosłych i dla dzieci),
 • 1 dom dla osób przewlekle chorych psychicznie.

Bezpośrednią pieczę nad placówkami sprawuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR). Pełny wykaz DPS-ów ze wskazaniem dzielnic znajdziesz na końcu artykułu.

Zasady kierowania do DPS

 1. Złożenie wniosku o skierowanie do DPS-u w ośrodku pomocy społecznej zlokalizowanym w dzielnicy, w której mieszka osoba wnioskująca lub jej opiekun prawny.
 2. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy z Wnioskującym lub jego opiekunem prawnym w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania wniosku. Wywiad służy ustaleniu sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i mieszkaniowej osoby ubiegającej się o miejsce w DPS-ie. Zostaną także przeprowadzone wywiady środowiskowe z krewnymi w celu ustalenia wysokości ich opłaty za pobyt członka rodziny w DPS.
 3. Po zebraniu dokumentacji sprawa przekazana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wyda decyzję administracyjną o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej.

Koszt utrzymania w DPS

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej. Zobowiązani do ponoszenia opłat są w kolejności:

 • mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy (z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu);
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi;
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Osoby posiadające uprawnienia Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z art. 64b ustawy o pomocy społecznej, są zwolnione z ponoszenia ustalonej opłaty w wysokości 70% świadczenia.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez m.st. Warszawa oraz na jego zlecenie w 2022 roku został ogłoszony 18.03.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, pozycja 3163 (zobacz załącznik).

Załączniki: