null

Punkty informacyjno-konsultacyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach prowadzą działalność skierowaną szczególnie do osób:

 • będących w kryzysie;
 • uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;
 • członków rodzin osób uzależnionych;
 • doświadczających przemocy.

Do zadań punktów Informacyjno-Konsultacyjnych należy w szczególności:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej;
 • udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad z zakresu profilaktyki HIV/AIDS;
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek;
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 • prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących;
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
 • stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy;
 •  prowadzenie informacji telefonicznej;
 • prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji.