null

Asystent osoby z niepełnosprawnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od czerwca planujemy rozpoczęcie realizacji Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021 finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków m.st. Warszawy.

Cel Programu

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Jest to również możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Jest to umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Do kogo Program jest skierowany?
Program skierowany jest do:

  • pełnoletnich mieszkańców Warszawy – osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie
    z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych), które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz do
  •  dzieci – mieszkańców m.st. Warszawy do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wydawanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), które  wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu.

  1. Zapoznać się z Zasadami realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021.
  2. Skontaktować się z realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu. Realizatorem  będzie organizacja pozarządowa wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadnia (adres i kontakt udostępnimy Państwu po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert).
  3. Wypełnić dokumenty przystąpienia do Programu.
  4. Skserować aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) i dołączyć go do dokumentacji.