null

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Drukuj otwiera się w nowej karcie
słabszy człowiek w obliczu przemocy
słabszy człowiek w obliczu przemocy

Do konsultacji społecznych  skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Zmiany mają na celu podniesienie efektywności systemu ochrony rodziny przed przemocą domową. Polegać one będą na poprawie funkcjonowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy mających na celu dotarcie do jak największej grupy osób zagrożonych bądź doznających przemocy. W celu poprawy realizowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej konieczne jest również zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony osób zagrożonych i doznających przemocy poprzez skuteczniejsze ściganie i karanie osób stosujących przemoc, a także rozwój działań do nich skierowanych.

Regulacje zawarte w projekcie ustawy dotyczyć będą następujących adresatów:

 • osób doznających przemocy, w tym kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych
  i niepełnosprawnych,
 • osób stosujących przemoc,
 • świadków przemocy,
 • samorządów gminnych,
 • samorządów powiatowych,
 • samorządów województwa,
 • specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
 • podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc,
 • podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc.

Projakt ustawa przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu modyfikację pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup  diagnostyczno-pomocowych (dotychczas grupy robocze). Zmiany przyczynią się do dookreślenia zadań oraz wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych wpływających na usprawnienie pracy. Rozpatrywanie spraw indywidualnych będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas funkcjonujące grupy robocze, co nie powoduje dodatkowych skutków finansowych.

Rozszerzenie realizowanych przez powiaty programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową – wprowadza się nową formę oddziaływań wobec tych osób, czyli programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową (zadanie z zakresu administracji rządowej). Środki na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową zaplanowane zostały w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Projektowana zmiana nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351802