null

O nas - Centrum Usług Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, która działa na terenie m.st. Warszawy. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” funkcjonuje na podstawie statutu nadanego przez Radę m.st. Warszawy uchwałą z dnia 16 grudzień 2016 r. nr XXXVIII/982/2016 (z późn. zm.).

Tekst ujednolicony statutu CUS.

Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" realizuje zadania własne i zlecone m.st. Warszawy oraz inne wynikające z rozeznania potrzeb. 

Do zadań Centrum należy:

 • organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych;
 • organizowanie i koordynowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania;
 • realizacja programu "Asystent osoby z niepełnosprawnością";
 • opracowanie i okresowa ewaluacja standardów usług opiekuńczych i asystenckich;
 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji usług opiekuńczych;
 • koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wykonaniem usługi przewozu pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami;
 • organizowanie i koordynowanie usług w formie dostarczania do miejsca zamieszkania gorących posiłków dorosłym osobom niesamodzielnym, które ze względu na stan zdrowia nie mogą go sobie własnym staraniem zapewnić oraz monitorowanie i kontrola ich realizacji (od 01.07.2021);
 • diagnozowanie problemów społecznych w obszarze swojego działania oraz określenie potrzeb w tym zakresie;
 • sporządzanie sprawozdawczości, w tym udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m.st. Warszawy.

Inne zadania jakie realizuje Centrum to:

 • inicjowanie i organizowanie usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, których celem będzie utrzymanie lub poprawa ich samodzielnego funkcjonowania oraz zapewnienie im kontaktu z otoczeniem;
 • organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad osobami wymienionymi w ww. punkcie;
 • organizowanie szkoleń z zakresu świadczenia usług opiekuńczych,
 • inicjowanie i organizowanie innych niż ww. usługi oraz działania społeczne odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom mieszkańców m.st. Warszawy.

Więcej o działalności Centrum piszemy w:

Załączniki: