null

Świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka” CUS/ZP/3/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka” w ramach realizacji projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

„Świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka” CUS/ZP/3/2021
Identyfikator postępowania na Platformie https://miniportal.uzp.gov.pl:   0f2b0be7-3a4d-4d5f-8764-f432fbad492a

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, ze zm.) dalej „ustawa Pzp” oraz poniższej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka” w ramach realizacji projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.03.2021 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021 r. o godz. 10.30.

Dokumenty do pobrania poniżej:

Aktualizacja wpisów:
19.03.2021 - INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
19.03.2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
31.03.2021 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Załączniki: