null

Świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka” CUS/ZP/4/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka” w ramach realizacji projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

„Świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka” CUS/ZP/4/2021
Identyfikator postępowania na Platformie
https://miniportal.uzp.gov.pl:   
c13fb6dd-efae-4eef-b4c5-ce85d9d97dca

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”:
/CUSWarszawa/SkrytkaESP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, ze zm.) dalej „ustawa Pzp” oraz poniższej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka” w ramach realizacji projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2021 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2021 r. o godz. 10.30.

Dokumenty do pobrania poniżej.

Aktualizacja wpisów:
13.04.2021 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY 
14.04.2021 - ZMIANA OGŁOSZENIA, INFORMACJA O ZMIANIE SWZ, TEKST JEDNOLITY SWZ
19.04.2021 - godz. 10.07 INFORMACJA O ŚRODKACH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
19.04.2021 - godz. 11.47 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
16.06.2021 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
26.07.2021 - OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Załączniki: