null

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych od 01.02.2022 r. do 30.06.2023 r. - 3 części

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Identyfikator postępowania na Platformie MiniPortal: 2b4e2644-257f-4a3d-9463-a3e37b7daaea

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.” Zamówienie realizowane jest z podziałem na dzielnice w 3 częściach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 132-139 w związku z art. 359 pkt 1 oraz na podstawie art. 360 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Termin składania ofert upływa w dniu 31.12.2021 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.12.2021 r. o godz. 10:30

Status
Archiwalne
Tryb
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
20.12.2021 15:38
Termin składania ofert
31.12.2021 10:00
Strona internetowa
https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki: