null

Domy dziennego pobytu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzienne Domy Pomocy Społecznej (DDPS)*

Poszczególne ośrodki pomocy społecznej oferują dodatkowe wsparcie dla seniorów w postaci domów dziennego pobytu, działających zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Placówki te stworzono z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu osamotnienia osób starszych.

Każdy Dzienny Dom zapewnia:

 • podtrzymywanie aktywności społecznej;
 • utrzymanie dobrej kondycji i sprawności ruchowej (np. zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia oddechowe);
 • utrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnej (np. gry świetlicowe, ćwiczenia pamięci);
 • usamodzielnienie i pobudzenie zaradności;
 • rozwijanie różnych zainteresowań (różne terapie zajęciowe, np. warsztaty manualne, muzyczne, teatralne);
 • organizację wolnego czasu (np. wspólne wycieczki, wyjścia do kina i teatru);
 • oparcie społeczne: zaspokojenie potrzeby kontaktu i przynależności (w tym integracja ze środowiskiem lokalnym);
 • posiłek (ich liczba zależy od poszczególnych Domów).

Jak otrzymać miejsce w DDPS?

 1. Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej i wyraź swą chęć uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Dom.
 2. Przedstaw zaświadczenie lekarskie o stanie swojego zdrowia oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.
 3. Czekaj na wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w twoim miejscu zamieszkania – ma na celu zbadanie twojej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej.
 4. Czekaj na decyzję dyrektora ośrodka pomocy społecznej.

Z usług Domu w pierwszej kolejności mogą korzystać:

 • emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60. roku życia);
 • osoby samotne lub osamotnione w rodzinie;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby o niskich dochodach;
 • osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych lub rodzinnych.

Szczegółowych informacji udzielają poszczególne ośrodki pomocy społecznej.

Koszt:

Odpłatność za uczestnictwo w Dziennym Domu jest obliczana w zależności od wysokości dochodów danej osoby (renty, emerytury) – wynosi od 100% do całkowitego zwolnienia z odpłatności.

 *Informacja na podstawie poradnika "ABC Seniora. Aktywne i godne życie w Warszawie"

 

Załączniki: