null

Dostępność architektoniczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Standardy Dostępności dla m.st. Warszawy zostały wprowadzone w 2017 r. dla potrzeb planowania, projektowania, budowy, przebudowy, remontów infrastruktury i przestrzeni oraz zamieszczania informacji miejskich i obowiązują dla wszystkich inwestycji miejskich rozpoczętych po wprowadzeniu zarządzenia. Standardy precyzują parametry elementów architektonicznych wymaganych dla przestrzeni zewnętrznych, pomieszczeń i informacji (wizualnej, głosowej i dotykowej).

Standardy zostały wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

Na podstawie zebranych doświadczeń, zmiany niektórych przepisów prawnych zarządzeniem zmieniającym nr 1783/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2022r. zaktualizowana została treść standardów oraz wprowadzono narzędzia wzmacniające ich stosowanie.

Kluczowe zmiany z obszaru dostępności dotyczą:

  • poszerzenia zakresu obowiązywania Standardów dostępności architektonicznej o część dotyczącą dostępności wnętrz obiektów oraz ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, 
  • wprowadzenia obowiązku dla inwestycji miejskich przeprowadzenia pogłębionej analizy i sporządzenia opisu dostępności projektowanego obiektu w oparciu o wzorcowy opis dostępności,
  • wprowadzenie obowiązku uzgadniania projektów nowych miejskich obiektów pod kątem zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności,
  • uporządkowanie struktury tematycznej dokumentów poprzez transfer zapisów regulujących kwestie dostępności w przestrzeni publicznej do Standardów dostępności architektonicznej.

Dla każdego z kluczowych zagadnień ze Standardów opracowane zostały karty informacyjne, które w sposób graficzny i tekstowy pokazują najważniejsze wymagania i wytyczne, jakie powinny zostać spełnione aby inwestycja była jak najlepiej dostępna dla wszystkich.

Załączniki: