null

Dostępność cyfrowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W m.st. Warszawa prowadzimy działania mające na celu zapewnianie dostępności cyfrowej miejskich stron internetowych, aplikacji mobilnych i ich elementów (plików, multimediów). Obowiązek zapewniania dostępności cyfrowej nakłada Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dn. 4 kwietnia 2019 r.

W zakresie zapewniania dostępności cyfrowej realizujemy zadania określone w zarządzeniu nr 342/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 6 marca 2020. W celu ujednolicenia prowadzonych działań na podstawie zarządzenia opracowano Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy.

Dokument ten stanowi kompendium wiedzy w zakresie dostępności cyfrowej. Składa się z części głównej i załączników A-F.

W części głównej znajdują się podstawowe informacje o regulacjach prawnych dot. dostępności, słownik pojęć związanych z dostępnością cyfrową, informacje na temat zakresu, obowiązków i terminów wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej oraz wytyczne dotyczące zapewniania dostępności stron i aplikacji.

Załączniki zawierają wymagania, wytyczne i wskazówki dotyczące zapewniania dostępności cyfrowej.

Załącznik A  zawiera schematy postępowań z żądaniami zapewnienia dostępności.

Załącznik B zawiera wytyczne dotyczące zapewniania dostępności treści, w tym:

  • treści stron internetowych
  • multimediów
  • dokumentów publikowanych na stronach internetowych:
    • ogólne wytyczne dotyczące warstwy graficznej i jednolite wymagania formatowania dokumentów obowiązujące w Urzędzie;
    • wytyczne i wskazówki dotyczące tworzenia i edycji dokumentów w programach pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe InDesign i Acrobat Pro.

Załącznik C zawiera wytyczne dotyczące zamawiania, realizacji, audytowania i odbioru stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Załączniki D, E i F zawierają narzędzia i listy kontrolne służące do oceny dostępności cyfrowej stron internetowych:

  • W załączniku D znajduje się narzędzie do oceny dostępności serwisu www/aplikacji mobilnej/dokumentu zgodnie z zasadami WCAG 2.1.
  • Załącznik E zawiera łącze do opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji listy kontrolnej do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Załącznik F zawiera łącze do metody oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1 opracowanej przez Fundację Widzialni.

W 2023 roku, w związku z nowelizacją Ustawy o dostępności cyfrowej dokonaliśmy zmian w Standardzie dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy.

Dostosowaliśmy Standard do zmienionych przepisów ustawy. Zmieniliśmy strukturę załącznika B, aby była bardziej przejrzysta. Zaktualizowaliśmy adresy internetowe i niektóre pojęcia użyte w Standardzie. Przygotowaliśmy okładkę oraz schematy graficzne zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy.

Szczegółowy wykaz zmian umieściliśmy w rozdziale 1 standardu, w punkcie 1.7 Aktualizacja opracowania.

Linki do Standardu dostępności cyfrowej oraz jego poszczególnych części znajdują się w sekcji Załączniki.

Załączniki: