null

Działania miejskie i NGO

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Małe Dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami): środki na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Obecnie trwa nabór ofert na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Numer naboru: (numer techniczny: 16792)
Zadania mogą być realizowane od 26.04.2021 do 31.12.2021
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-09-30 23:59:59
Miejsca składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej:
Urząd m.st. Warszawy Kancelaria Ogólna ul. Kredytowa 3
lub skan podpisanego potwierdzenia złożenia oferty przesłany na adres sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl
Kwota przeznaczona na dotacje:
•    Pula środków ogółem: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)
 Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 do 10 000,00 zł
 Wkład własny: Niewymagany
Opis naboru:

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków m.st. Warszawy takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małej dotacji:
•    wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
•    termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
•    o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
•    termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest  za pośrednictwem generatora wniosków na stronie: https://witkac.pl. Przygotowaną w generatorze ofertę należy złożyć elektronicznie, następnie wydrukować potwierdzenie jej złożenia, podpisać i dostarczyć na adres wskazany w ogłoszeniu naboru. 
W ciągu 7 dni od momentu wpływu papierowej wersji oferty do biura Urzędu m.st. Warszawy lub wydziału dla dzielnicy m.st. Warszawy, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:
•    tablicy ogłoszeń biura Urzędu m.st. Warszawy lub wydziału dla dzielnicy m.st. Warszawy,
•    stronie internetowej,
•    Biuletynie Informacji Publicznej.
Może być również zamieszczona na stronie internetowej biura Urzędu m.st. Warszawy (jeśli biuro taką stronę posiada) lub dzielnicy m.st. Warszawy.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.
Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.
W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu m.st. Warszawy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.
 
W przypadku pobierania opłat od uczestników zadania organizacja przed przygotowaniem umowy przez biuro Urzędu m.st. Warszawy lub wydział dla dzielnicy m.st. Warszawy, zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT.
 

http://www.ngo.um.warszawa.pl/maledotacje