null

Ewaluacja „Standardów usług asystenta osób z niepełnosprawnościami”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na opisany przedmiot zamówienia w zakresie ewaluacji „Standardów usług asystenta osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy”.

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:  aszczepan@um.warszawa.pl  do 23 lipca 2021 r.

Szczegóły zaproszenia oraz formularz ofertowy dostępne w załącznikach poniżej.

Pytania i odpowiedzi do zaproszenia

- z dnia 22 lipca 2021 r.:
Pytanie: W punkcie 4.2 zaproszenia jest zapis, że w tabeli 5 powinny być wykazane inne badania niż w tabeli 2, żeby mogły być punktowane. Upewniam się, czy chodziło o tabelę 2 (wykaz osób), czy tabelę 1 (Wykaz przeprowadzonych ewaluacji standardów usług społecznych /programów społecznych na spełnianie warunków udziału w postępowaniu)?

Odpowiedź: Zgodnie z punktem 4.2 Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający określił wymóg wykazania się dodatkowym (punktowanym w pozacenowym kryterium oceny ofert K2) doświadczeniem osób zaangażowanych do realizacji zamówienia, ponad to wykazywane przez Wykonawcę na spełnianie  warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 3.2 Zaproszenia. Zatem oferta otrzyma punkty za dodatkowe doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże w tabeli nr 5 Formularza ofertowego dodatkowe doświadczenie, tj. inne doświadczenie osób zaangażowanych w realizację Zamówienia, niż to wykazane w tabeli nr 2 Formularza ofertowego.

Status
Aktualne
Tryb
Zaproszenie do składania ofert
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
02.07.2021 11:15
Termin składania ofert
23.07.2021 11:15

Załączniki: