null

„Housing first - najpierw mieszkanie”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „Housing first - najpierw mieszkanie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacje o projekcie:

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER,

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;                                   

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Instytucja pośrednicząca: Centrum Projektów Europejskich;

 

Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

 Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2021-12-31 (30 miesięcy)

 

Wartość projektu: 5 574 025,60 zł

Wartość dofinansowania: 5 391 745,60 zł 

 

Wnioskodawca i lider projektu: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny

 

Partnerzy:

Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (Portugalia)

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

Urząd Miejski Wrocławia

Urząd Miejski w Gdańsku

 

Projekt „Housing first - najpierw mieszkanie …” jest odpowiedzią na problem bezdomności, którego doświadcza w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku około 5 tysięcy osób. Realizatorzy projektu poszukują nowych rozwiązań gwarantujących skuteczność i efektywność w procesie wychodzenia z bezdomności.

 

Celem głównym jest wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim, metody „Housing first”, powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym z Portugalii, w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 miesięcy realizacji projektu.

 

Projekt obejmuje realizację działań współpracy ponadnarodowej: transfer, zaadaptowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania oraz wymianę informacji i doświadczeń. Projekt przyczynia się do osiągniecia celu szczegółowego osi IV POWER: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POWER, właściwymi zasadami unijnymi takimi jak równość szans i niedyskryminacji oraz zasadą zrównoważonego rozwoju a także prawodawstwem unijnym.

 

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do użytkowników rozwiązania czyli jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym lub powiatowym, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej i instytucji rynku pracy. Rezultatem zadania będzie liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym. Projekt zakłada wypracowanie nowej metody rozwiazywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób doświadczających tego kryzysu, w osiągnięciu przez nich samodzielności i pokonaniu trudności.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie krajowym: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Miejski Wrocławia oraz Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności. Partnerem zagranicznym jest portugalska organizacja Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (AEIPS). Użytkownikami rozwiązania będą także Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie i Koło Gdańskie, Fundacja Homo Sacer z Wrocławia a także Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego i Ośrodki Leczenia Uzależnień.

 

W Warszawie projekt realizowany jest w Partnerstwie Biura Pomocy i Projektów Społecznych
i Towarzystwa Pomocy Św. Brat Alberta. Uczestnikami projektu są osoby w kryzysie bezdomności zakwaterowane w mieszkaniach prowadzonych metodą housing first (10 lokali).