null

Informacja o wyborze oferty na opracowanie i realizację działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących dostępności infrastruktury i usług miejskich do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym OzN

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena, doświadczenie w prowadzeniu portalu i/lub czasopisma/magazynu, w tym także w pisaniu artykułów poświęconych tematyce szeroko rozumianej dostępności, niepełnosprawności oraz potrzeb OzN, doświadczenie w realizacji zadania opisanego w zapytaniu (liczba przeprowadzonych kampanii związanych z tematyką  dostępności i/lub potrzeb OzN, przedstawienie koncepcji realizacji usługi, w której zawarte będą m.in. tematy oraz sposoby realizacji kampanii informacyjno - edukacyjnej), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: