null

RODO w Centrum Usług Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, jako podmiot realizujący zadania z zakresu polityki społecznej w Warszawie, jako jeden z priorytetów swojej działalności, postrzega zapewnienie skutecznej ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, objętych działaniami oraz współpracującymi z Centrum, w tym skutecznej ochrony ich danych osobowych.
Jednym z podstawowych zadań Centrum, jako administratora danych / podmiotu przetwarzającego dane osobowe jest podejmowanie działań zapewniających komunikację z osobami, których dane dotyczą, w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i w łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem (stosownie do wymogów art. 12 ust. 1 RODO). W związku z powyższym w tej części strony internetowej zamieszczane będą informacje, związane z realizacją praw osób, których dane dotyczą, a także wypełnianiem obowiązków informacyjnych oraz bieżącymi informacjami dotyczącymi tematyki ochrony danych osobowych.

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), uprzejmie informujemy, że inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” jest Pan Maciej Twardowski: mail iod.cus@um.warszawa.pl, tel 22 277 49 70.

Obowiązek informacyjny w działaniach interwencyjnych - związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
Uprzejmie informujemy, że Centrum koordynuje przekazywanie danych osób objętych kwarantanną do właściwego terytorialnie Ośrodka Pomocy Społecznej m.st. Warszawy. W związku z poleceniem z dnia 14 marca 2020 r. Wojewody Mazowieckiego Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy prowadzą na terenie swojej dzielnicy działania związane z koordynowaniem pomocy i zabezpieczeniem pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną, zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).
Dane osób objętych kwarantanną w zakresie: imię nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i email, będą udostępniane wszystkim podmiotom i organizacjom wskazanym przez Wojewodę do realizacji poleceń zgodnie z aktualnymi instrukcjami Wojewody Mazowieckiego.

Załączniki: