null

Opracowanie kompleksowego projektu adaptacji i aranżacji wnętrz lokalu mieszkalnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.
Wydatek jest ponoszony w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Opiekuńcza Warszawa”.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowego projektu adaptacji i aranżacji wnętrz pomieszczeń lokalu mieszkalnego o powierzchni 44,17 m2, zlokalizowanego w Warszawie (00-413), w budynku przy ul Ludnej, w celu przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla trzech osób niesamodzielnych.

Projekt adaptacji musi uwzględniać zasady projektowania uniwersalnego oraz musi być dostosowany do uwarunkowań architektoniczno – budowlanych istniejącego obiektu - w szczególności w zakresie ścian nośnych, a także istniejących a niemożliwych do zmiany uwarunkowań instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej.

Każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty, powinien dokonać wizji lokalnej mieszkania, którego projekt jest przedmiotem zamówienia, celem pozyskania informacji niezbędnych do wykonania wyceny. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt Wykonawcy i nie jest obowiązkowa. Datę wizji lokalnej ustala się na dzień 17 listopada 2020 r., przy czym godzinę należy ustalić mailowo lub telefonicznie z prowadzącą postępowanie p. Małgorzatą Zakrzewską, nie później niż do 16 listopada do godz. 16.00,: e-mail: malgorzatazakrzewska@um.warszawa.pl, tel. (22) 277 49 87.

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie malgorzatazakrzewska@um.warszawa.pl  do dnia 20 listopada 2020 r. 

 

Szczegóły zapytania oraz formularz ofertowy dostępne w załącznikach poniżej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Załączniki: