null

Praskie Centrum Re-Start

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dom dziennego pobytu dla seniorów, schronisko dla osób w kryzysie bezdomności, poradnia dla osób uzależnionych powstaną w dawnym budynku Szpitala Praskiego. To Praskie Centrum Re-Start.

Praskie Centrum Re-Start będzie działało w trzech obszarach:

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z rehabilitacją (dla ok 100 osób)

Będzie on funkcjonował co najmniej 8 godzin dziennie. Planujemy prowadzenie zajęć z terapii manualnej, doskonalenia kondycji psychicznej, teatru, śpiewu i gimnastyki. W sali wielofunkcyjnej powstanie pokój warsztatowy do terapii zajęciowej. Dodatkowo zorganizujemy salę zajęciową na zajęcia dla liczniejszych grup. Seniorzy będą mieli do dyspozycji salę gimnastyczną, salę do kinezyterapii, boksy do fizyko- i hydroterapii. Na terenie placówki będzie można też skorzystać z sali telewizyjnej. Zatrudnimy terapeutę zajęciowego, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, rehabilitanta/pielęgniarza i dyżurnego lekarza. W ramach domu będzie funkcjonowała jadalnia. Placówka będzie zajmowała parter budynku.

Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności z usługami opiekuńczymi

Placówka specjalistyczna z ambulatorium dla osób w kryzysie bezdomności przewidziana jest dla 68 osób. Będą tam umieszczone osoby w kryzysie bezdomności bezpośrednio po pobycie w szpitalu, przez co będzie ona przydatna także dla Szpitala Praskiego. Placówka będzie udzielała pomocy polegającej na kontynuacji zaleconego leczenia i rehabilitacji oraz zorganizuje wsparcie i aktywizację społeczną, w tym wsparcie socjalne. Będzie też udzielać poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów i spraw dotyczących odzyskania samodzielności życiowej, w tym znalezienia miejsca pobytu po odzyskaniu stabilności zdrowotnej lub w razie braku poprawy zdrowia – umieszczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub domu pomocy społecznej. Placówka nie będzie obiektem ogólnodostępnym, nie będzie działać tak jak np. noclegownia.  Przebywać w niej będą osoby przewlekle chore, po zabiegach szpitalnych. Osoby bezdomne będą kierowane do placówki na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie przewiduje się uruchomienia usług, które spowodują codzienne docieranie do niej osób z zewnątrz (np. wydawanie posiłków, wymiana odzieży).

Poradnia dla osób uzależnionych

W jej ramach planuje się objęcie pomocą ok. 90 osób uzależnionych. Planujemy funkcjonowanie poradni leczenia substytucyjnego, świetlicy dziennego pobytu, punktu konsultacyjno-diagnostycznego oraz miejsca dla osób wymagających wsparcia w procesie leczenia. Dodatkowo w trybie ambulatoryjnym będą udzielane porady terapeutów uzależnień, psychiatrów, pracownika socjalnego i prawnika. Prowadzenie funkcji zdrowotnych będzie się odbywało na podstawie kontraktów z NFZ dla organizacji, które już prowadzą taką działalność na Pradze-Północ. Po uruchomieniu Re-Startu na Pradze Północ nie zmieni się liczba miejsc wsparcia dla osób w kryzysie uzależnienia, gdyż nowa poradnia przejmie osoby potrzebujące z jednej z istniejących aktualnie poradni. Nie będzie więc „ściągał” osób uzależnionych z całego miasta, tylko oferował pomoc w ramach już istniejącego systemu.

 

Załączniki: