null

Program "AOON" - edycja 2019-2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020”

Od 01.07 do 30.11.2020 r. rozpoczynamy realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu: Program AOON edycja 2019-2020

Cel Programu:
a) wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
b)ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
c)możliwość skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
d)przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie im uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Do kogo Program jest skierowany?
Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Warszawy – osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych), które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Co należy zrobić, aby przystąpić do Programu:

  1. Zapoznać się z Zasady realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020
  2. Zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020
  3. Wybrać realizatora. Realizatorami są:
    1. Organizacje pozarządowe, które zostaną wyłonione w ramach otwartego konkursu Prezydenta m.st. Warszawy na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020 pod nazwą Wsparcie osób z niepełnoprawnościami poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej konkurs
    2. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa; tel. 22 277 49 89 adres e-mail: asystent@um.warszawa.pl
  4. Skontaktować się z wybranym realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu.
  5. Wypełnić dokumenty przystąpienia do Programu.
  6. Skserować aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) i dołączyć go do dokumentacji.

Załączniki do pobrania - poniżej

Załączniki: