null

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 2 sierpnia 2021 r. realizujemy Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

wartość dofinansowania – 530 400,00 zł
całkowita wartość zadania – 530 400,00 zł

Celem Programu jest:

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Usługi realizowane są w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

Do kogo Program jest skierowany?

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

  1. Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021
  2. Zapoznaj się z regulaminem Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021.
  3. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:

Medis24 ul. Protazego 51 Warszawa 

tel. 533-353-283 lub 796 323 843 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00,

adres e-mail: opieka@medis24.eu

    4. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej.

    5. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym niepełnosprawności bądź orzeczenie o          niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.

  1. Załączniki do pobrania poniżej

 

Załączniki: