null

Projekt "AOON Warszawa"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „AOON Warszawa”.

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 2 075 060,00 zł
Wkład własny: 145 255,00 zł
Wartość dofinansowania łącznie: 1 929 805,00 zł
Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa w kwocie: 269 757,00 zł.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny,
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
 

 

 

 

 

 

Planowany okres realizacji projektu: 01.03.2020 – realizacja przedłużona do 29.05.2022 roku (było 28.02.2022).

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Realizator projektu: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"
Partner projektu: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Odział Warszawski
 

Cel główny projektu:
Wzrost dostępu do usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnościami niesamodzielnych mieszkańców m.st Warszawy, w okresie trwania projektu.
Grupa docelowa: Wsparciem w postaci usług asystenta objętych zostanie 60 (32 kobiet/28 mężczyzn) pełnoletnich osób posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo dokument równoważny, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu m.st. Warszawy.

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które będą spełniały następujące kryteria formalne:

  • posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo dokument równoważny,
  • mieszkają na terenie m.st. Warszawy,
  • są niesamodzielne i wymagają wsparcia innych osób.

Kryteria premiujące punktowane:

  • kryterium dochodowe - do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 20 pkt,
  • osoby korzystające z PO PŻ - 15 pkt,
  • samotne zamieszkanie - 20 pkt.

Główne działania w projekcie:

  • diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu,
  • realizacja usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Aktualizacja:12.05.2020 r. Zapraszamy do udziału w Projekcie „AOON Warszawa”.

Dokumenty do Projektu można składać (rekrutacja podstawowa: od 18.05.2020r. do 16.06.2020r.). Aktualizacja: 17.06.2020r. Rekrutacja uzupełniajaca - ciągła: od 17.06.2020 r.

Kontakt z koordynatorem projektu: Dorota Potyralska tel. 22 277 49 86 e-mail: dpotyralska@um.warszawa.pl

Utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu realizacji:

Lider: zatrudnienie/utrzymanie 8 nowych asystentów przez co najmniej 27 miesiący po zakończeniu projektu;

Partner i Lider: gotowość do świadczenia usług asystenckich na rzecz nowych 20 odbiorców przez co najmniej 27 miesiący po zakończeniu projektu.

Załączniki: