null

Projekt "Opiekuńcza Warszawa"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
 

Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” i Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON realizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opiekuńcza Warszawa”.

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 3 695 419,78 zł
Wkład własny: 259 560,00 zł
Wartość dofinansowania łącznie: 3 435 859,78 zł
Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 479 523,96 zł
Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny,
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
 

 

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 – realizacja przedłużona do 30.11.2022 roku (było 28.02.2022, 28.05.2022, 31.08.2022, 30.09.2022).
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Realizator projektu: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"
Partner projektu: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
Projekt realizowany we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie nw. Dzielnic m.st. Warszawy: Bielany, Ochota, Praga-Południe, Śródmieście i Targówek.

Cel główny projektu:
Wzrost liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.


Grupa docelowa:
Wsparciem zostały objęte 103 osoby (77 kobiet i 26 mężczyzn), które z powodu wieku oraz choroby wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych skierowana była przede wszystkim do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Do projektu przyjęto osoby, które spełniały następujące kryteria formalne:

  • potwierdzony fakt bycia osobą niesamodzielną, wymagającą wsparcia – na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
  • mieszkały na terenie m.st. Warszawy.

Kryteria premiujące punktowane:

  • kryterium dochodowe - do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 20 pkt,
  • samotne zamieszkanie - 30 pkt,
  • osoby korzystające z PO PŻ - 20 pkt.

Główne działania w projekcie:

  • szczegółowa diagnoza potrzeb uczestników projektu,
  • usługi opiekuńcze dla uczestników projektu,
  • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu,
  • usługi świadczone w mieszkaniu wspomaganym dla 3 uczestników projektu.

 

Trwałość projektu

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” wraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej, zapewniają trwałość projektu „Opiekuńcza Warszawa” przez okres dwóch lat od jego zakończenia. Zadanie to realizujemy utrzymując mieszkanie wspomagane oraz 103 miejsca w usługach opiekuńczych w środowisku (w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia). 

W okresie trwałości projektu (po zakończeniu projektu) - zapraszamy mieszkańców Warszawy do kontaktu z właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy m.st. Warszawy. 

Komu przysługują usługi? Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej). Usługi mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina (wspólnie zamieszkująca lub mieszkająca oddzielnie), a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni lub zstępni nie mogą im takiego wsparcia zapewnić.

Jak można otrzymać usługi? Każdy mieszkaniec, potrzebujący wsparcia w formie ww. usług, powinienem zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy m.st. Warszawy. 

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

W ramach projektu pn. „Opiekuńcza Warszawa” Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” kupiło sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. Z początkiem roku 2023 została uruchomiona wypożyczalnia.

W wypożyczalni mieszkańcy Warszawy spełniający kryteria, będą mogli bezpłatnie wypożyczyć sprzęt na okres 6 miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach z możliwością wydłużenia okresu użyczenia).

Wypożyczalnia będzie oferować szeroki wachlarz najpotrzebniejszych sprzętów tj.: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, podnośniki kąpielowo-transportowe, pionizatory elektryczne, wózki aluminiowe, wózki z napędem elektrycznym, wózki ze stabilizacją głowy i pleców, wózki dla osób z paraliżem jednostronnym, wózki toaletowo-prysznicowe, balkoniki aluminiowe 4-kołowe, podpórki 4-kołowe, wysokie podpórki ze stabilizacją przedramion, trójnogi, laski z czterema podparciami, deski poślizgowe, kule dla reumatyków, rowery rehabilitacyjne pionowe i poziome, elektryczne rotory kończyn, koncentratory tlenu.

Regulamin wypożyczalni, określający zasady wypożyczalni wraz z dokumentami niezbędnymi do wypełnienia przez osoby starające się o użyczenie sprzętu znajdują się na naszej stronie w aktualnościach

Kontakt z koordynatorkami wypożyczalni:

Anna Kubzdyl, tel. 22 277 49 79,
email: akubzdyl@um.warszawa.pl

Ewelina Kuklińska, tel. 22 277 49 96,
email: ekuklinska@um.warszawa.pl

Załączniki: