null

Projekt "Opiekuńcza Warszawa"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zestawienie znaków dla RPO WM 2014-2020 EFS.

 

Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” i Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opiekuńcza Warszawa”.

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 3 695 419,78 zł
Wkład własny: 259 560,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 435 859,78 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny,
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Planowany okres realizacji projektu: 01.03.2020 – realizacja przedłużona do 28.05.2022 roku (było 28.02.2022).

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Realizator projektu: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"

Partner projektu: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Projekt realizowany we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie nw. Dzielnic m.st. Warszawy: Bielany, Ochota, Praga-Południe, Śródmieście i Targówek.

Cel główny projektu:
Wzrost liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.


Grupa docelowa:
Wsparciem zostaną objęte 103 osoby (73 kobiet i 30 mężczyzn), które z powodu wieku oraz choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych skierowana zostanie przede wszystkim do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które będą spełniały następujące kryteria formalne:

  • potwierdzony fakt bycia osobą niesamodzielną, wymagającą wsparcia – na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
  • mieszkają na terenie m.st. Warszawy.

Kryteria premiujące punktowane:

  • kryterium dochodowe - do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 20 pkt,
  • samotne zamieszkanie - 30 pkt,
  • osoby korzystające z PO PŻ - 20 pkt.

Główne działania w projekcie:

  • szczegółowa diagnoza potrzeb uczestników projektu,
  • usługi opiekuńcze dla uczestników projektu,
  • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu,
  • usługi świadczone w mieszkaniu wspomaganym dla 3 uczestników projektu.

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Opiekuńcza Warszawa”. Dokumenty do Projektu można składać od 1.07.2020 r. - rekrutacja ciągła (zmiana - było do 30.09.2020 r.)

Kontakt do biura projeku: Małgorzata Buczkowska, email: mbuczkowska@um.warszawa.pl, tel. +48(22)2774975

Załączniki: