null

Realizacja Programu Opieki wytchnieniowej - edycja 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”-  – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

wartość finansowania – 1 480 421,01 zł

całkowita wartość zadania – 1 480 421,01 zł

Celem Programu jest:

 • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Do kogo skierowane są usługi wytchnieniowe?

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.
 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

W 2023 roku Program realizowany jest w dwóch modułach:

 • opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I)

Z programu opieki wytchnieniowej  dziennej  można skorzystać  w dwóch formach

 1. w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami

  lub

 1. w Ośrodku Opieki Wytchnieniowej w Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu.

Trwa nabór wniosków w formie dziennej poza miejscem zamieszkania.

Realizator: CWS „Na Przedwiośniu”

ul. Przedwiośnie 1

04-078 Warszawa

Tel. 22 8152104

Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji tej formy wsparcia sa w Regulaminie świadczenia usług w CWS Na Przewdwiośniu. Regulamin znajdziesz w załącznikach pod artykułem.

 • opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II) przez:
 1. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
 2. Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”.

Zakończono nabór wniosków w formie dziennej w miejscu zamieszkania.

PRM Stowarzyszenie jako realizator programu Opieki Wytchnieniowej - Edycja 2023 informuje, że zakończono rekrutację.  Do uczestnictwa w Programie zakwalifikowano opiekunów 90 osób
z niepełnosprawnościami, w tym:

•             opiekunów 30 dzieci,

•             opiekunów 60 dorosłych.

Realizator: PRM Stowarzyszenie

telefon: 536 480 860

adres email: ow@prmstowarzyszenie.org

Nabór wniosków w formie całodobowej rozpoczyna się od 26.04.2023r.

Realizatorzy:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

ul. Sternicza 125

01-350 Warszawa

Tel. 22 665 22 39 wew. 102

e-mail: sekretariat@dpskombatant.waw.pl

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

ul. Bohaterów 46/48

03-007 Warszawa

Tel. 786 856 726

e-mail: jzarecka@um.warszawa.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu opieki wytchnieniowej ?

  1. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej (kartę zgłoszenia)
  2. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:
  3. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.
  4. Złóż dokumenty u Realizatora.


 Załączniki do pobrania poniżej:

 

Załączniki: