null

Rozstrzygnięcie zapytania: Wykonanie i dostarczenie minimum 300 zdjęć w ramach realizacji programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na opublikowane 22.08.2019r. zapytanie uzyskano 11 ofert na realizację zamówienia.

W wyniku  analizy  ofert: polegającej na sprawdzeniu zgodności złożonych ofert pod kątem formalnym oraz wyliczeniu punktowej oceny na podstawie kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym wybrano Oferenta, który złożył ofertę w największym stopniu spełniającą wymagania.

Kierując się kryteriami oceny oferty (50% cena, 50% umiejętności Oferenta w zakresie wykonania zdjęć osobom starszym), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy: Marianna Kulesza. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: