null

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami w 2022 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer postępowania: CUS/ZP/1/2022

Identyfikator postępowania na Platformie MiniPortal: 8bd4bb57-6cb0-492f-8641-193df833fc71

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

„Świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami dla mieszkańców Warszawy, w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022”. Zamówienie realizowane jest z podziałem na dzielnice w 8 częściach. Program jest współfinansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy oraz m.st. Warszawy. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 132-139 w związku z art. 359 pkt 1 oraz na podstawie art. 360 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15 kwietnia 2022 r.o godz. 10:30

Status
Aktualne
Tryb
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
04.04.2022 15:28
Termin składania ofert
15.04.2022 10:00
Strona internetowa
https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki: