null

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami w 2022 roku - zamówienie w 2 częściach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer postępowania: CUS/ZP/2/2022

Identyfikator postępowania na Platformie MiniPortal: eecace1b-32c5-4af5-9cc1-e3fe718ea438

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

„Świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami dla mieszkańców Warszawy, w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022”. Zamówienie realizowane jest z podziałem na dzielnice w 2 częściach. Program jest współfinansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy oraz m.st. Warszawy. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 132-139 w związku z art. 359 pkt 1 oraz na podstawie art. 360 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Termin składania ofert upływa w dniu 9 maja 2022 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 9 maja 2022 r.o godz. 10:30

Status
Aktualne
Tryb
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
27.04.2022 12:35
Termin składania ofert
09.05.2022 10:00
Strona internetowa
https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki: