null

System "E-Opieka" - dostarczenie i wdrożenie części I podsystemu - CUS/ZP/8/2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

CUS/ZP/8/2020

OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ZMIANA SIWZ I ZAŁĄCZNIKÓW. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.  

Dostarczenie i wdrożenie Części I podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku wraz z usługami serwisu gwarancyjnego w ramach implementacji Systemu „E-Opieka”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 tejże ustawy, zgodnie z przepisami obowiązującymi dla postępowań, których wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny. Protokół z dialogu technicznego znajduje się na stronie internetowej: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/ogloszenie-o-dialogu-technicznym-podsystem-monitoringu-i-koordynacji-w-projekcie-e-opieka-

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” wdrażanego na obszarze 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto stołeczne Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, Raszyn, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT (https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/e-opieka).

Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2021 r. o godz. 10.00. - ZMIANA TERMINU

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" przy ul. Skaryszewskiej 3 w Warszawie w dniu 25.02.2021 r. o godz. 10.15. - ZMIANA TERMINU

Dokumenty do pobrania poniżej:

UWAGA – INFORMACJA NA TEMAT ZASZYFROWANIA OFERTY:
W związku z modernizacją miniPortalu aktualnie szyfrowanie i deszyfrowanie ofert obydwa się w sposób automatyczny. W chwili obecnej, aby zaszyfrować ofertę Wykonawca powinien wejść na stronę miniPortalu i w zakładce Postępowania odnaleźć niniejsze postępowanie. Następnie Wykonawca powinien wejść w szczegóły. Na dole strony znajduje się przycisk „Wybierz plik do zaszyfrowania”. Następnie Wykonawca powinien wybrać pliki, które chce zaszyfrować i kliknąć Zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik.

Załączniki: