null

Szkolenia opiekunów w żłobkach - wynik postępowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy: Centrum Psychologiczne "Widnokrąg", ul. K.I.Gałczyńskiego 4 lok. 201, 00-362 Warszawa.

Postępowanie dotyczyło usługi w zakresie pozyskiwania potencjalnych kandydatów na opiekunów w żłobku/dziennych opiekunów, organizowanie i przeprowadzanie 280 - godzinnych szkoleń dla kandydatów na opiekuna w żłobku/opiekuna dziennego.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało trzech potencjalnych wykonawców.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt),

- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy: Centrum Psychologiczne "Widnokrąg". Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki: