null

Warszawska Rada Kobiet

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawska Rada Kobiet I kadencji została powołana w czerwcu 2019 roku. Pełni ona funkcje ekspercką, konsultacyjną, doradczą i inicjatywną przy Prezydencie m.st. Warszawy. 3 listopada 2021 r. została powołana kolejna kadencja Warszawskiej Rady Kobiet.

Jeśli chcemy budować Warszawę dla wszystkich, musimy pamiętać o prawach kobiet. Dlatego przy wsparciu ekspertek z Rady Kobiet i pełnomocniczki ds. kobiet, konsekwentnie realizujemy poszczególne elementy programu “Warszawa dla kobiet”. Działając w różnych obszarach kładziemy bardzo duży nacisk na wyrównywanie szans i poważne, systemowe rozwiązywanie problemów – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. 

Do głównych zadań Rady należy w szczególności współpraca z Pełnomocniczką ds. kobiet przy opracowaniu planu działań na rzecz kobiet, opiniowanie działań podejmowanych w zakresie równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia, analiza polityki Warszawy pod względem potrzeb kobiet, inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet.

Członkinie rady II kadencji określiły obszary priorytetowe swoich działań. W pierwszej kolejności skupiają się na bezpieczeństwie zdrowotnym warszawianek (zdrowie psychiczne kobiet i dzieci, zdrowie reprodukcyjne), edukacji, problemie przemocy wobec kobiet oraz nierówności płac kobiet i mężczyzn. 

Kadencja członkiń Rady II kadencji trwa 3 lata, a jej pracami kieruje prezydium rady składające się z przewodniczącej i dwóch wiceprzewodniczących.  Pełnomocniczką Prezydenta ds. kobiet jest zastępczyni Prezydenta Aldona Machnowska-Góra. 

Rada i pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet spotykają się nie rzadziej niż co 2 miesiące. W posiedzeniach rady może uczestniczyć prezydent m.st. Warszawy, osoba przez niego upoważniona lub na wniosek Rady inne zaproszone osoby z głosem doradczym ekspertki lub eksperci, doradczynie lub doradcy, kierowniczki lub kierownicy biur i jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania Warszawskiej Rady Kobiet

Załączniki: