null

Wynik postępowania:kurs G1 Elektryczne DiE + G1 Elektryczne Pomiary DiE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania:kurs G1 Elektryczne DiE + G1 Elektryczne Pomiary DiE

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia  zawodowego G1 Elektryczne Dozór i Eksploatacja oraz G1 Elektryczne Pomiary Dozór i Eksploatacja powyżej 1kV dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

 W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

1. SEKA S.A. ul. Paca 37 04-386 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny oferty:

  • Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
  • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
    a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: SEKA S.A.. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki: