null

wynik postępowania: Kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia dla 6 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j.: SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska. Kierując się kryteriami oceny oferty: Cena brutto – 60% (60 pkt. max) Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska ul. K. Wielkiego 40/7 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: