null

Wynik postępowania:Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE (indywidualny)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania:Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE (indywidualny)

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia  zawodowego: Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE (indywidualny)  dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 2 potencjalnych wykonawców. Środki zabezpieczone w budżecie projektu są wystarczające, aby udzielić zamówienie firmie PP Comp Informatyczna Obsługa Firm Przemysław Pedrycz ul. Magnacka 4 /14, 02-496 Warszawa.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

  • Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
  • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
    a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie:  PP Comp Informatyczna Obsługa Firm Przemysław Pedrycz. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: