null

Wynik postępowania na kurs zawodowy Opiek w żłobku lub kl dziec 18/2017/AW

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania na przeprowadzenie kursu zawodowego Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym dla trzech Uczestniczek projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15.

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. JPB Doradztwo Personalne SC, ul. Żurawia 6/12, lok. 314, 00-503 Warszawa

2.Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie JPB Doradztwo Personalne SC. Oferta JPB Doradztwo Personalne SC otrzymała największą liczbę punktów
i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zawarte jest w załączonym dokumencie Informacja o wyborze.

Załączniki: