null

Wynik postępowania na kurs zawodowy Organizator imprez rozryw (19/2017/AW)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania na przeprowadzenie kursu zawodowego Organizator imprez rozrywkowych dla dwóch Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15.

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

1. EMTG Dorota Rogozińska, ul. Jana Kasprowicza 95, 01-823 Warszawa

Oferta EMTG Dorota Rogozińska spełnia wszystkie wymagania z zapytania ofertowego i zawiera prawidłowo wypełnione wszystkie załączniki. Wobec spełnienia warunków z zapytania ofertowego i braku innych ofert, oferta EMTG Dorota Rogozińska została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zawarte jest w załączonym dokumencie Informacja o wyborze.

Załączniki: