null

Wynik postępowania na kurs zawodowy Projektant stron internetowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Projektant stron internetowych (webmaster) dla dwóch Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 21.03.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od: 1. TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom Zamówienie zostaje udzielone firmie TYFLOKOM Kamil Kowalczyk. Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena, K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie TYFLOKOM Kamil Kowalczyk. Oferta firmy TYFLOKOM Kamil Kowalczyk jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Streszczenie oceny zawierające punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, zawarte jest w załączonym dokumencie Informacja o wyborze.

Załączniki: