null

Wynik postępowania na kurs zawodowy Wizaż (11/2018/AW)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania na przeprowadzenie kursu zawodowego Wizaż dla Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15.

Wynik zapytania ofertowego numer 11/2018/AW.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Wizaż dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 28.03.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od Beauty Lux Sp. z o.o., ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa. Liczba uzyskanych punktów: 100, kwota netto=brutto przedmiotu zamówienia 2 500 zł.

Oferta firmy PRO-ACTIVE ul. Międzynarodowa 68 lokal 4, 03-922 Warszawa została odrzucona ze względu na jej wpłynięcie po upływie terminu składania ofert. Termin składania ofert wyznaczono na 27.03.2018 r. do godz. 24:00, oferta wpłynęła 28.03.2018 r.

 Zamówienie zostaje udzielone firmie Beauty Lux Sp. z o.o.

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Beauty Lux Sp. z o.o. Oferta firmy Beauty Lux Sp. z o.o. jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: