null

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkoleń: WARSZTATY ZDROWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkoleń tj. WARSZTATÓW ZDROWIENIA dla uczestników projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 3 potencjalnych wykonawców, jeden nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Kierując się kryteriami oceny oferty a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia  Monice Bełdowskiej – SZKOLENIA, COACHING, FACYLITACJA, ul. Podleśna 18, 05-807 Podkowa Leśna.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: