null

Wynik postępowania na szkolenie zawodowe:"MENEDŻER ZESPOŁU"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „MENEDŻER ZESPOŁU” dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 2 potencjalnych wykonawców, t.j.: 1. Krakowska Grupa Trenerów Ewa Janas; 2. Brainstorm Group Sp. z o. o. Kierując się kryteriami oceny oferty: Cena brutto – 60% (60 pkt. max) Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 0% (40 pkt max) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Krakowska Grupa Trenerów Ewa Janas ul. Filipowicza 6/28; 30-611 Kraków Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: