null

Wynik postępowania: PROJEKTOWANIE WITRYN I TWORZENIE ANIMACJI KOMPUTEROWEJ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: PROJEKTOWANIE WITRYN I TWORZENIE ANIMACJI KOMPUTEROWEJ (indywidualny) dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j.: Euro Info Group Sp. z o.o. Kierując się kryteriami oceny oferty: Cena brutto – 60% (60 pkt. max) Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Euro Info Group Sp. z o.o.; ul. Smolna 11 lok 15; 00-375 Warszawa. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: