null

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia superwizji grupowej dla specjalistów pracujących z rodzinami w projekcie "Praski kokon".

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia superwizji grupowej dla specjalistów pracujących z rodzinami w projekcie „Praski kokon”.

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  08.11.2019 r. wpłynęła 1 oferta.

 

 

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

 

60% - cena

 

40% - doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w zakresie realizacji superwizji indywidualnej lub grupowej,

 

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia wykonawcy: PSPS doradztwo metodyczne i organizacyjne Anna Kłos.

 

 

 

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

    

Załączniki: