null

Wynik zapytania dot. szkolenia w formie e-learningu dla pracowników DPS

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu minimum 80-godzinnego szkolenia w formie e-learningu dla 30 osobowej grupy opiekunów osób niesamodzielnych, będących pracownikami czterech Domów Pomocy Społecznej. Przeprowadzenie szkolenia jest niezbędne dla spełnienia „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

 

W wyniku ogłoszonego zapytania uzyskano następującą ofertę na realizację zamówienia: 

- Krajowy Instytut Medyczny, data złożenia oferty: 6 lipca 2018 r.,  oferta spełnia warunki udziału.

Kierując się kryteriami oceny:

- 60% (60 pkt) – cena,

- 30% (30 pkt) - doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń e-learningowych dla firm i instytucji - innych niż wskazanych w Tabeli nr 1 w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - dotyczących przeprowadzania szkoleń dla grup osób, potwierdzonych referencjami z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności,  przy czym protokół odbioru nie będzie uznawany za referencję.

- 10% (10 pkt) – doświadczenie w postaci dysponowania kadrą merytoryczną w zakresie przygotowania szkolenia z tematu opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi lub niepełnosprawnymi, potwierdzone referencjami tej osoby/tych osób lub instytucji lub firm z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to dotyczących okresu prowadzonej działalności,  przy czym protokół odbioru nie będzie uznawany za referencję, a referencje nie mogą powielać wcześniej wymienionych.

Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Krajowemu Instytutowi Medycznemu.

 

Załączniki: