null

Wynik zapytania na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) i ich wdrożenia w publicznych jednostkach pomocy społecznej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) i ich wdrożenia w publicznych jednostkach pomocy społecznej do dnia 23.03.2018 r. wpłynęły 2 oferty. Kierując się kryterium oceny ofert (kryterium ceny – 50%, doświadczenia – 50%,), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcy SEKA S.A. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki: