null

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania dotyczącego opracowania „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018” uwzględniającego przeprowadzenie warsztatów i konsultacji z przedstawicielami instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, Ośrodków Pomocy Społecznej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką pieczy zastępczej służących weryfikacji celów „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015” oraz określeniu założeń i celów kolejnego programu.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta spełaniająca wymogi formlane:

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 50 %, doświadczenie Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie przygotowywania programów/opracowań z obszaru pieczy zastępczej – 40% oraz doświadczenie osoby/osób w przygotowywaniu programów z obszaru pieczy zastępczej – 10%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia PUBLIC PROFITS SP. Z O.O., które otrzymało 68 punktów. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.   

Załączniki: