null

Wynik zapytania ofertowego dot. pozyskiwania kandydatów na dziennych opiekunów i przeprowadzanie szkoleń dla kandydatów na opiekuna w żłobku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Centrum Psychologiczne "Widnokrąg" ul. K.I.Gałczyńskiego 4 lok. 201, 00-362 Warszawa

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na pozyskiwaniu potencjalnych kandydatów na dziennych opiekunów, organizowanie i przeprowadzanie 280 -godzinnych szkoleń dla kandydatów na opiekuna w żłobku zakończonych egzaminem sprawdzającym oraz organizowanie i przeprowadzanie szkoleń na wolontariuszy. Na ogłoszone w dniu 26 lutego 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na pozyskiwaniu potencjalnych kandydatów na dziennych opiekunów, organizowanie i przeprowadzanie 280 -godzinnych szkoleń dla kandydatów na opiekuna w żłobku zakończonych egzaminem sprawdzającym oraz organizowanie i przeprowadzanie szkoleń na wolontariuszy. W wyznaczonym terminie odpowiedział jeden potencjalny wykonawca. Kierując się kryteriami oceny oferty: - cena brutto – 60 % (max. 60 pkt), - doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Centrum Psychologiczne "Widnokrąg" ul. K.I.Gałczyńskiego 4 lok. 201, 00-362 Warszawa. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: