null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 50%, doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzonych badań, ewaluacji w obszarze pieczy zastępczej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  – 15%, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu pieczy zastępczej –10%, techniki badawcze zaproponowane przez wykonawcę do analizy obszarów wskazanych w warunkach realizacji zamówienia pkt 1.1 lit c – 25%). Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia PUBLIC PROFITS SP. Z O.O., które otrzymało 87 pkt.

Załączniki: