null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia procesu wartościowania stanowisk pracy w domach pomocy społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy w 14 domach pomocy społecznej m.st. Warszawy, wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu wartościowania stanowisk pracy w domach pomocy społecznej.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty spełaniające wymogi formlane:

Kierując się kryteriami oceny oferty:
a) 70% – cena za realizację przedmiotu zamówienia;
b) 20% – doświadczenie Wykonawcy w realizacji usługi wartościowania stanowisk (tj. wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie zamówienie o wartości minimum 20.000 zł brutto i odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z: wartościowaniem stanowisk pracy oraz przedłożeniu wyników wartościowania na wynagrodzenia; dostosowaniem metody wartościowania stanowisk pracy do potrzeb organizacji oraz zaimplementowanie powyższej metody w tej organizacji; przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu wartościowania stanowisk pracy, którego przedmiot obejmował co najmniej 40 stanowisk pracy występujących w organizacji). Wykonawca otrzyma punkty za wykazanie w/w usługi według skali punktowej: 5 pkt: 1 usługa, 10 pkt: 2-3 usługi, 15 pkt: 4-5 usługi, 20 pkt: 6 i więcej usług;
c) 10% – potencjał osobowy osób zaangażowanych do przeprowadzenia szkolenia – za kolejną osobę, która będzie zaangażowana w przeprowadzenie szkolenia, powyżej osoby wskazanej na spełnienie „Warunków przystąpienia do zapytania ofertowego”; a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy IMMOQEE Sp. z o.o. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: