null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenie "Kursu komputerowego z egzaminami ECDL BASE"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Euro Info Group Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa.

Na zapytanie ofertowe z dnia 28 marca 2018 r., dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE” dla 1 uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedział jeden Wykonawca.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt),
- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Euro Info Group Sp. z o.o.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: