null

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Operator suwnic z uprawnieniami’

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak, ul. Gorkiego 91/66, 92-517 Łódź.

Na ogłoszone w dniu 25 września 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia " Operator suwnic  z uprawnieniami " w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt),

- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

Załączniki: