null

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Operator wózków widłowych z uprawnieniami’

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak, ul. Siedlecka 3b, 93-183 Łódź.

Na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 9 lipca 2018 r., dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z UPRAWNIENIAMI” dla 1 uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Kierując się kryteriami oceny oferty: - cena brutto – 60 % (max. 60 pkt), - doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: